Tak jak wspomniano, badania wykazały, że jeśli występują wyraźne objawy depresji – przygnębienie, po­czucie winy, utrata zainteresowania przyjemnościami, napię­cie nerwowe i niepokój, fizyczne objawy lęku, niska energia życiowa i/lub myśli samobójcze – w leczeniu pierwszego epi­zodu choroby stosuje się leki przeciwdepresyjne do czasu, aż objawy ustąpią i zmieni się obraz choroby. Psychoterapia mo­że wzmocnić działanie leków przeciwdepresyjnych i może na­uczyć cię właściwych strategii postępowania w chorobie. Pierwszym celem farmakoterapii jest doprowadzenie cię do takiego stanu, w którym ustąpią objawy depresji, tak by cho­roba nie przybrała z czasem cięższej postaci. Jeden z najwięk­szych paradoksów w przebiegu depresji polega na tym, że lu­dzie cierpiący na jej postać zaawansowaną, ciężką, są mniej świadomi tego, jak upośledzone jest ich funkcjonowanie. Na przykład niechętnie przyjmują leki, nawet jeśli mogą one ura­tować im życie. Lekarz i rodzina muszą naprawdę wykazać dużą wytrwałość w podawaniu ich, lecz powinni również za­uważać lęk osoby leczonej przed tym, co się dzieje i jej nie­pewność co do możliwości wyleczenia się. Zwykle terapeuta łączy wiele metod, w tym edukację i rozmowę, a leczenie far­makologiczne włącza, gdy zachodzi taka konieczność.